วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นวัตกรรม WBI

WBI
ย่อมาจาก Web base instruction เป็นการจำลองสถานการณ์การเรียน
การสอน ในห้องเรียน หรือที่เรียกว่า Virtual Classroom

WBI ต่างจาก CAI อย่างไร
CAI ทำงานภายใต้ Standalone หรือ อาจทำภายใต้ Local area network CAI
มิได้ออกแบบเพื่อการสื่อสารถึงกันได้

WBI หรือ Web base Instruction
ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตผู้เรียนและอาจารย์ สามารถติดต่อสื่อสาร
ถึงกันได้ และอาจารย์สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้
สิ่งที่ทำให้ WBI ต่างจาก CAI ก็คือ การสื่อสาร นั้นเอง

WBI สามารถทำการสื่อสารภายใต้ระบบ Multiuser ได้อย่างไร้พรมแดน
โดยผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้วยกัน อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ฐานข้อมูลความรู้ และยังสามารถรับส่งข้อมูลการศึกษาอิเลคโทรนิค
(Eletronic Education Data ) อย่างไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดสถานที่
ไม่มีพรมแดนกีดขวางภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต
หรืออาจเรียกว่าเป็น Virtual classroom เลยก็ได้ และนั้นก็คือการกระทำกิจกรรมใดๆ
ภายในโรงเรียน ภายในห้องเรียน สามารถทำได้ทุกอย่างใน WBI
ที่อยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเภทและการใช้งานการสื่อสารใน WBI 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์