สร้างโดย: 
ครูวันทา อ่อนเจริญ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรร